Používané technologie

FVE – solární fotovoltaické elektrárny

Mikroelektrárny, které vyrábí elektřinu

FVE Fotovoltaická elektrárna – Fotovoltaická elektrárna je zařízení sloužící k přeměně sluneční energie (přímé nebo odražené) v energii elektrickou. Základními zařízeními fotovoltaické elektrárny jsou fotovoltaické panely, umístěné na konstrukci, stejnosměrná kabeláž – propojující sestavy panelů ke střídačům nebo DC rozvaděčům, střídače, přepěťové ochrany, AC kabeláž a rozvaděče, AC a DC měření vyrobené elektřiny, elektrická přípojka. Zkratka je FVE.

KGJ – kogenerační jednotky

Mikroelektrárny, které vyrábí teplo i elektřinu

KVET, Kogenerace – Je to kombinovaná výroba tepla a elektřiny pomocí jednoho zdroje. Elektřina z kogenerační jednotky se používá pro vlastní spotřebu objektu, v němž je jednotka umístěna, nebo je možno ji dodávat do sítě. Teplo z kogenerační jednotky se využívá k vytápění budov, přípravě teplé užitkové vody nebo technologického tepla.

KOTELNY – plynové a elektrické kotelny

Mikro zdroje, které vyrábí teplo

Kotelna je místnost nebo samostatná stavba, v níž je umístěn kotel pro výrobu teplé vody nebo vodní páry, pokud slouží k vytápění. Se zaváděním etážového topení se staly kotelny součástí obytných domů, kde zajišťují centrální výrobu tepla a teplé vody. Obří kotelny jsou i dnes součástí centrálních městských zdrojů tepla respektive tepláren a tepelných elektráren.

TČ – tepelná čerpadla

Mikro zdroje, které vyrábí teplo

Tepelná čerpadla odnímají teplo z okolního prostředí (vody, vzduchu nebo země), převádějí ho na vyšší teplotní hladinu a následně umožňují teplo účelně využít pro vytápění nebo ohřev teplé vody. Tepelné čerpadlo se většinou skládá ze dvou částí: venkovní a vnitřní jednotky.

FTE – solární fototermické systémy

Mikro zdroje, které vyrábí teplo

Systém solárního ohřevu vody (nazývaný také fototermický nebo solární systém) je zdrojem tepla pro ohřev vody, případně přitápění. Je vhodný jak pro rodinné domy, tak i pro velké objekty.