Slovník

OZE - Obnovitelné zdroje energie


Obnovitelné zdroje energie (obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu) Fotovoltaický článek Fotovoltaické články slouží k přímé přeměně energie světelného záření na energii elektrickou. V principu jde o tenké destičky z monokrystalických, polykrystalických či amorfních polovodičů, nejčastěji s přechodem P-N.

FVP - Fotovoltacký panel


Fotovoltaický panel je spojení nejméně dvou a více fotovoltaických článků do kombinace v sérii, paralelně nebo sérioparaleln. Panel je konstrukčně řešen pro venkovní použití a je chráněn světlopropustným tvrzeným speciálním sklem, mohou být opatřeny rámem nebo jsou bezrámové.

FVE Fotovoltaická elektrárna


Fotovoltaická elektrárna je zařízení sloužící k přeměně sluneční energie (příme nebo odražené) v energii elektrickou. Základními zařízeními fotovoltaické elektrárny jsou fotovoltaické panely, umístěné na konkstrukci, stejnosměrná kabeláž – propojující sestavy panelů ke střídačům nebo DC rozvaděčům, střídače, přepěťové ochrany, AC kabeláž a rozvaděče, AC a DC měření vyrobené elekřiny, elektrická přípojka. Zkratka je FVE.


OTE operátor na energetickém trhu


OTE operátor na energetickém trhu, působí na základě licence, udělené Energetickým regulačním úřadem, tzv. ČNB pro energetiku


ERU


ERU Energetický regulační úřad


Polykrystalický panel


Polykrystalický panel


Monokrystalický panel


Monokrystalický panel


DZ Decentrální zdroje


Decentrálními zdroji rozumíme malé zdroje elektřiny přímo v domácnostech nebo podnicích. Můžeme k nim zařadit kogenerační jednotky, fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny, apod. Je to koncept většího počtu elektráren o menším výkonu, které jsou blíže ke spotřebě tedy k zákazníkům.


Distribuční soustava


Je soubor zařízení pro rozvod elektřiny z přenosové soustavy nebo ze zdrojů zapojených do ní ke koncovým uživatelům. Součástí distribuční soustavy jsou i její řídící, ochranné a informační systémy. V podmínkách elektrizační soustavy ČR se jedná o zařízení s napětím 110 kV a nižším.


KVET, Kogenerace


Je to kombinovaná výroba tepla a elektřiny pomocí jednoho zdroje. Elektřina z kogenerační jednotky se používá pro vlastní spotřebu objektu, v němž je jednotka umístěna, nebo je možno ji dodávat do sítě. Teplo z kogenerační jednotky se využívá k vytápění budov, přípravě teplé užitkové vody nebo technologického tepla.


Provozovatel přenosové soustavy


PDS Provozovatel přenosové soustavy - Fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na distribuci elektřiny (uděluje ERÚ). Nejznámější provozovatelé jsou ČEZ Distribuce a.s., E.ON. Distribuce a.s., PRE Distribuce a.s. Zkratka PDS.


Tepelné čerpadlo


Tepelná čerpadla odnímají teplo z okolního prostředí (vody, vzduchu nebo země), převádějí ho na vyšší teplotní hladinu a následně umožňují teplo účelně využít pro vytápění nebo ohřev teplé vody. Tepelné čerpadlo se většinou skládá ze dvou částí: venkovní a vnitřní.